در اکتبر ۲۰۱۵، تعداد ۱۲ فعال رسانه ای کشته شده اند، دو نفر بازداشت، یک نفر آزاد، یک نفر ربوده و ۱۰ نفر دیگر زخمی شده اند

۱۰ نفر دیگر زخمی شده اند

مطالب گزارش:
مهم ترین نقض هایی که برای فعالین رسانه ای در اکتبر ۲۰۱۵ اتفاق افتاده به شرح زیر است:
الف- کشتن های فرا-قضایی:
شبکه سوری برای حقوق بشر تعداد ۱۲ قتل فعالین رسانه ای را به شرح زیر مستند کرده است:
۱- نیروهای دولتی (ارتش، نیروهای امنیتی، شبه نظامیان محلی و شبه نظامیان شیعه داخلی) پنج فعال رسانه ای را کشته اند.
۲- نیروهای روس یک فعال رسانه ای را کشته اند.
۳- گروههای اسلامگرای تندرو:
– داعش: یک فعال رسانه ای را کشته است
۴- گروههای مسلح مخالف: یک فعال رسانه ای را کشته اند
۵- گروههای نامشخص: چهار فعال رسانه ای را کشته اند
ب- دستگیری یا ربودن:
ما تعداد دو دستگیری، دو آزادی و یک ربایش را مستند کرده ایم:
۱- نیروهای دولنی یک فعال رسانه ای را دستگیر و یکی را آزاد کرده اند
۲- گروههای اسلامگرای تندرو:
– داعش یک فعال رسانه ای را دستگیر و یکی را آزاد کرده است
۳- گروههای مخالف مسلح: یک فعال را دستگیر و همان را آزاد کرده اند
۴- گروههای نامشخص: یک فعال رسانه ای را ربوده اند
پ- زخمی ها:
نیروهای دولتی ۱۰ فعال رسانه ای را زخمی کرده اند.

Available In