حدود ۱۱٫۹۵۳ دستگیری خودسرانه در سال ۲۰۱۵ در سوریه که ۱٫۴۱۸ مورد دستگیری خودسرانه در ماه دسامبر بوده

حدود ۱۱٫۹۵۳ دستگیری خودسرانه در سال ۲۰۱۵ در سوریه

شاخص دستگیری های مستند شده توسط شبکه سوری برای حقوق بشر:
شبکه سوری حقوق بشر تعداد ۱۱٫۹۵۳ دستگیری را در سال ۲۰۱۵ ثبت کرده است:

الف- نیروهای دولتی ۶٫۹۰۹ نفر شامل ۴۵۲ کودک و ۶۴۳ کودک را دستگیر کرده اند
ب- نیروهای اسلامگرای تندرو:
•داعش: ۱٫۹۵۶ نفر شامل ۲۴۵ کودک و ۲۱۸ زن را دستگیر کرده
•• جبهه النصره: ۸۸۶ نفر شامل ‌‌۳۸ کودک و ۱۷ زن را دستگیر کرده
پ- نیروهای مسلح مخالف: ۲۱۴ نفر شامل ۱۱ کودک و ۹ زن را دستگیر کرده اند
ت- نیروهای خودگردان کورد: ۸۴۶ نفر شامل ۴۲ کودک و ۴۵ زن را دستگیر کرده اند
ج- گروههای نامشخص: ۱٫۱۴۲ نفر را شامل ۲۸۷ کودک و ۳۴۷ زن دستگیر کرده اند
شاخص دستگیری های ثبت شده توسط شبکه سوری حقوق بشر در دسامبر ۲۰۱۵
شبکه سوری حقوق بشر دستگیری ۱۴۱۸ نفر را در ماه دسامبر ۲۰۱۵ در سوریه ثبت کرده است:
الف- نیروهای دولتی ۱۰۸۶ نفر را شامل ۴۴ کودک و ۵۳ زن دستگیر کرده اند
ب- گروههای اسلامگرای تندرو:
•داعش: ۱۸۵ نفر شامل ۹ کودک و ۱۱ زن را دستگیر کرده است
••جبهه النصره: ۱۹ نفر شامل ۳ کودک را دستگیر کرده است
پ- گروههای مخالف مسلح: ۱۱ نفر را دستگیر کرده اند
ت- نیروهای کورد پ‌ی‌د: ۱۱۷ نفر شامل ۶ کودک و ۷ زن
آزادی ها در دسامبر ۲۰۱۵ به این شرح است:
الف- نیروهای دولتی: ۲۰۹ نفر را آزاد کرده اند
ب- گروههای اسلامگرای تندرو:
•داعش:۷۶ نفر را آزاد کرده است
••جبهه النصره: ۱۳ نفر را آزاد کرده است
پ- گروههای مخالف مسلح: ۹نفر را آزاد کرده اند
ت- نیروهای خودگردان کورد ۲۸ نفر را آزاد کرده اند
اگرچه شبکه سوری حقوق بشر دستگیری بیش از ۱۱۷هزار نفر را مستند کرده که شامل کودکان و زنان نیز می شود، تاکید می کنیم که تخمین ما نشانگر آن است که تعداد دستگیری ها بیش از ۲۱۵ هزار نفر بوده و ۹۹٪ از آنها در مراکز بازداشت دولتی نگهداری می شوند، اگر چه مسئولین این حقایق را انکار می کنند.
ما تاکید می کنیم این اعداد و ارقام حداقل محض از این دستگیری ها بوده که ما توانسته ایم علی رغم تمامی موانع لجستیک و امنیتی حال حاضر آنها را ثبت کنیم.

Available In