در سال ۲۰۱۵ بیش از ۱۷٫۳۱۸ بمب بشکه ای تعداد ۲٫۰۳۲ نفر از جمله ۴۹۹ کودک و ۳۳۸ زن را کشته است.

در ماه دسامبر ۲۰۱۵: ۱٫۱۵۶ بمب بشکه ای ۷۶ نفر را کشته که شامل ۱۲ کودک ۸ زن بوده است

در سال ۲۰۱۵ بیش از ۱۷٫۳۱۸ بمب بشکه ای تعداد ۲٫۰۳۲ نفر از جمله ۴۹۹ کودک و ۳۳۸ زن را کشته است
خلاصه جامع:
•شاخص استفاده دولت سوریه از بمب بشکه ای در سال ۲۰۱۵:

الف- شاخص استفاده از بمب بشکه ای در سال ۲۰۱۵:
بر اساس مستند سازی روزانه ما، تیم شبکه سوری برای حقوق بشر تعداد استفاده حدود ۱۷٫۳۱۸ بمب بشکه ای در سال ۲۰۱۵ را مستند کرده که جزییات آن بر اساس استان های سوریه به شرح زیر است:
-حومه دمشق: ۷٫۹۷۱ بمب بشکه ای، درعا: ۳۹۸، حلب: ۱٫۷۷۷، حماه: ۱٫۷۲۱، ادلب: ۸۷۹، حمص: ۵۶۳، لتذقیه: ۱۶، القنطیره: ۱۶۱، دمشق: ۴۳، الحسکه: ۳۰، دیرالزور: ۲۳، السویدا: ۷
بر اساس مستند سازی تیم شبکه سوری برای حقوق بشر، استفاده بمب های بشکه ای به عنوان سلاحی رندوم ۲٫۰۳۲ نفر را شامل ۴۹۹ کودک و ۳۸۸ زن کشته است.
توزیع کشته شدگان بر اساس استان های سوریه به شرح زیر است:
-درعا: ۳۸۴ نفر شامل ۱۱۴ کودک و ۸۰ زن
-حلب: ۷۷۶ نفر شامل ۱۹۸ کودک و ۹۸ زن
– حومه دمشق: ۹۹ نفر شامل ۲۳ کودک و ۱۹ زن
-حمص: ۱۸۸ نفر شامل ۳۵ کودک و ۳٫ زن
-حماه: ۱۵۸ نفر شامل ۲۴ کودک و ۳۹ زن
-ادلب: ۳۴۷ نفر شامل ۸۶ کودک و ۶۶ زن
-دمشق: ۱۰۰نفر شامل ۱۱کودک و ۳ زن
-لاذقیه: ۱ نفر
-الحسکه: ۳۱ نفر شامل ۶ کودک و یک زن
-القنیطره: سه نفر کشته شده اند
ب- هدف گرفتن اماکن حیاتی در سال ۲۰۱۵
در سال ۲۰۱۵ حدود ۲۰۶ مکان حیاتی توسط دولت سوریه با بمب بشکه ای هدف قرار گرفته شد:
اماکن پرستشی: ۵۲، اماکن آموزشی: ۴۰، اماکن بیمارستانی: ۵۱، اماکن فرهنگی: ۳، اماکن ارتباطی: ۲۰، اماکن کمک انسانی بین المللی ۱۱، زیرساخت: ۲۹
•شاخص استفاده از بمب بشکه ای در دسامبر ۲۰۱۵
الف- شاخص استفاده از بمب بشکه ای در دسامبر ۲۰۱۵
بر اساس گزارش روزانه ما، تیم شبکه سوری برای حقوق بشر استفاده حدود ۱٫۱۵۶ بمب بشکه ای را در دسامبر ۲۰۱۵ بر اساس استان های سوریه به شرح زیر مستند کرده است:
حومه دمشق: ۷۶۸، حلب: ۱۵۴، درعا: ۱۳۷، حمص: ۷۵، حماه: ۱۷، ادلب: ۳، لاذقیه: ۲
بر اساس مستند سازی تیم شبکه سوری برای حقوق بشر، استفاده از بمب های بشکه ای به عنوان سلاح رندوم ۷۶ نفر شامل ۱۲ کودک و ۸ زن را کشته است.
ب- هدف گیری اماکن حیاتی با بمب بشکه ای در دسامبر ۲۰۱۵:
در دسامبر ۲۰۱۵ حدود ۹ مکان حیاتی توسط بمب های بشکه ای دولت سوریه هدف قرار گرفتند:
اماکن پرستشی: ۱، آموزشی:۱، پزشکی :۶ و فرهنگی ۱ عدد

Available In