دست كم 36 قتل عام در ماه نوامبر 2015 13 قتل عام را نيروهاى روس مرتكب شده اند.

1
شبكه سورى براى حقوق بشر در ماه نوامبر سال جارى ميلادى دست كم 36 قتل عام را به ثبت رسانيده است؛ جزئيات اين قتل عام ها به نحو ذيل است:
1- نيروهاى رژيم سوريه و هم پيمانانش (ارتش، نيروهاى امنيتى، شبه نظاميان شيعه): 19 قتل عام
2- نيروهاى روس: 13 قتل عام
3- گروه هاى مسلح مخالف رژيم: 2 قتل عام
4- نيروهاى ائتلاف بين المللى: 1 قتل عام
5- گروه هاى نامشخص: 1 قتل عام
شبكه سورى براى حقوق بشر حادثه اى را قتل عام تلقى مى كند كه در آن حداقل 5 غيرنظامى به قتل رسيده باشند.
نيروهاى رژيم در نوامبر 2015 مرتكب 19 قتل عام شدند. جزئيات:
– 14 قتل عام در مناطق تحت كنترل مخالفان
– 5 قتل عام در مناطق تحت كنترل “دولت اسلامى” (داعش)
اماكنى كه قتل عام ها در آن ها انجام شدند:
حومه دمشق: 7 قتل عام
حلب: 6 قتل عام
حمص: 4 قتل عام
ادلب: 4 قتل عام
دير الزور: 4 قتل عام
رقه: 2 قتل عام
حما: 1 قتل عام
حسكه: 1 قتل عام
لاذقيه: 1 قتل عام
براساس اسناد و مدارك شبكه سورى براى حقوق بشر، اين قتل عام ها منجر به قتل 479 نفر از جمله 91 كودك و 59 زن شدند. زنان و كودكان %31 درصد از قربانيان مورد هدف قرار گرفته را تشكيل مى دهند؛ اين امر نشانگر آن است كه غيرنظاميان به صورت عمدى مورد هدف قرار گرفته بودند.
شمار كشته ها بر اساس عاملان آن:
– نيروهاى رژيم: 185 نفر، از جمله 38 كودك و 32 زن
– نيروهاى روس: 257 نفر، از جمله 50 كودك و 17 زن
– مخالفان مسلح: 25 نفر، از جمله يك كودك و 6 زن
– نيروهاى ائتلاف بين المللى: 7 نفر، از جمله 3 زن
– گروه هاى نامشخص: 5 نفر، از جمله 2 كودك و يك زن

Available In