حدود ۹۲۱ دستگیری خودسرانه در اکتبر ۲۰۱۵

حدود ۹۲۱ دستگیری خودسرانه در اکتبر ۲۰۱۵

مطالب گزارش:
شاخص بازداشت هایی که در اکتبر ۲۰۱۵ توسط شبکه سوری برای حقوق بشر مستند شده است:

الف- نیروهای دولتی ۵۷۸ نفر را از جمله ۳۶ کودک و ۶۲ زن، دستگیر کرده اند.
ب- گروههای اسلامگرای تندرو:
۱ – داعش: ۲۱۱ نفر از جمله ۱۹ کودک و ۵ زن را دستگیر کرده اند
۲- جبهه النصره: ۱۶ نفر را دستگیر کرده اند،از جمله ۲ کودک
پ- گروههای مخالف مسلح: ۱۱ نفر را دستگیر کرده اند
ت- نیروهای کورد پ ی د: ۱۰۵ نفر را دستگیر کرده اند، شامل ۶ کودک و ۴ زن
آزادی ها به شرح زیر می باشد:
الف- نیروهای دولتی: ۲۶۶ نفر را آزاد کرده اند
ب- گروههای اسلامگرای تندرو:
۱- داعش: ۴۲ نفر را آزاد کرده است
۲- جبهه النصره: ۵ نفر را آزاد کرده است
پ- گروههای مخالف مسلح: ۹ نفر را آزاد کرده اند
ت- نیروهای کورد پ ی د: ۳۱ نفر را آزاد کرده اند
اگرچه شبکه سوری برای حقوق بشر تاکنون تعداد ۱۱۷ هزار بازداشت را مشتمل بر کودکان و زنان، مستند کرده است، اما برآورد ما بر آن است که تعداد بازداشتی ها به بیش از ۲۱۵ هزار نفر رسیده است، ۹۹٪ این بازداشتی ها در زندان های دولتی نگهداری می شوند، با این حال مقامات این حقایق را انکار می کنند.
ما مطمئنیم که این آمارها گوشه‌ی کوچکی از کل بازداشت هاست که توانسته ایم با تمام موانع امنیتی و لجستیک، مستند سازیم.

Available In