مرگ ۱۷۷۱ نفر در اکتبر ۲۰۱۵

مرگ ۱۷۷۱ نفر در اکتبر ۲۰۱۵


شبکه سوری حقوق بشر در اکتبر ۲۰۱۵ مرگ ۱۷۷۱ نفر را بر اساس طرفین اصلی درگیر با جزئیات زیر مستند کرده است.
الف- نیروهای دولتی ( ارتش، شبه نظامیان محلی، شبه نظامیان شیعه خارجی) ۱۲۸۴ نفر را با این جزئیات کشته اند:

۷۹۳ غیرنظامی شامل ۱۸۵ کودک و ۱۵۳ زن. همچنین حدود ۹۹ نفر زیر شکنجه کشته شده اند. بعلاوه، نیروهای دولتی ۴۹۱ مرد مسلح را کشته اند.
ب- نیروهای روس: ما مرگ ۲۷۶ نفر را در سوریه مستند کردیم که گفته می شود توسط نیروهای روس کشته شده و به این شرح می باشد: ۲۶۳ غیرنظامی شامل ۸۶ کودک و ۴۴ زن و همچنین ۱۳ مرد مسلح.
پ- نیروهای کورد ۱۰ غیرنظامی شامل ۳کودک و دو زن را کشته اند
ت- نیروهای اسلامگرا تندرو:
شبکه سوری برای حقوق بشر مرگ ۷۷ غیرنظامی را توسط گروهای اسلامگرای تندرو به این شرح مستند کرده است:
• دولت اسلامی ۷۱ نفر را به این شرح کشته است: ۵۳ غیرنظامی شامل سه کودک و یک نفر زیر شکنجه، ۱۸ مرد مسلح شامل یک نفر زیر شکنجه.
• جبهه النصره شش نفر را کشته است: ۵ مرد مسلح و یک غیرنظامی
ج- مخالفان مسلح: 4۵ غیرنظامی را شامل ۱۳ کودک و ۱۱ زن کشته اند. سه نفر زیر شکنجه جان داده اند.
د- نیروهای ائتلاف بین المللی یک غیرنظامی را کشته اند.
ه- گروههای ناشناخته: شبکه سوری برای حقوق بشر مرگ ۷۸ نفر را مستند کرده است که گروههای عامل قتل تا لحظه تنظیم این گزارش مشخص نیستند: ۵۰ غیرنظامی شامل هشت کودک و نه زن و ۲۸ مرد مسلح.
لازم به ذکر است که این گزارش به دلیل فقدان منابع موثق موفق به ثبت تمامی قربانیانِ نیروهای دولتی ( نیروهای امنیتی، شبه نظامیان داخلی و خارجی) و همچنین داعش نبوده است.

Available In