مرگ ۱۴۸۱ نفر در نوامبر ۲۰۱۵ در سوریه در این بین،...

شبکه سوری برای حقوق بشر، مرگ ۱۴۸۱ نفر را در نوامبر ۲۰۱۵ مستند کرده است که جزئیات آن بر اساس طرفین درگیر در ادامه...