شماركشته شدگان در سال 2015 21179 1793 تنها در ماه دسامبر كشته شده اند